văn bằng 2 sư phạm tiểu học

  • văn bằng 2 sư phạm tiểu học

    Tuyển sinh văn bằng 2 Sư phạm Tiểu học

    May 15, 2017 8:34 AM

    Căn cứ vào Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT, ngày 11/08/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế tuyển sinh TCCN; Căn cứ Thông tư 22/2014/TT-BGĐT, ngày 09/07/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế đào tạo TCCN; Lựa chọn ngành…